Історія кафедри

 

Історія кафедри

Викладання іноземних мов у фармацевтичному університеті має добрі
й давні традиції, які сягають у глибину десятиріч.

Кафедра іноземних мов НФаУ була заснована в 1921 році.

У різний час кафедру іноземних мов очолювали талановиті та видатні науковці Лабунська Е. Ю. (1947-1970);  Беркаш Г.В. (1970-1973); Толок І.О. (1973-1977); Овчаренко В.І. (1977-1978). Григор’єва М. В. очолювала кафедру іноземних мов протягом 32 років; Торяник Л.А. (2004-2016).

З 2016 р. завідувач кафедри іноземних мов (ІМ) – доктор педагогічних наук, професор Буданова Ліана Георгіївна. Науково-педагогічний склад кафедри налічує 16 викладачів, серед яких 1 доктор та 6 кандидатів наук. Три європейські мови – англійська, німецька та французька – викладаються різним категоріям тих, хто навчається: здобувачам вищої освіти денного відділення, заочної та дистанційної форми навчання, докторам філософії.

Викладачами кафедри проводиться значна методична робота із забезпечення навчального процесу. Надруковано та підготовлено до друку методичні рекомендації, навчально-методичний посібник, монографії
зокрема: “History of Foreign Languages Department”, “Мοнітοринг якοсті навчання студентів за спеціальністю «Фармація» в університетах країн Східнοї Єврοпи”, “Workbook in English Grammar (with grammar tables) B2
level”, “Spoken English for Pharmacy Students”, “Workbook in English Grammar (with grammar tables) B2 level”, “English Proficiency for Pharmacy Students”. Запровадження Європейського мовного портфеля та наскрізний
моніторинг якості навчання ІМ є основним напрямом навчання іноземній мові на кафедрі.

За останні роки розроблено абсолютно новий навчально-методичний комплекс для студентів 1-2 курсів, який має чітке професійне спрямування, базується на всіх можливих засобах навчання для аудиторної та
індивідуальної й самостійної роботи. У навчальному процесі використовуються технічні засоби навчання – аудіо- та відеоматеріали, навчальні матеріали на основі мультимедійних технологій. Також на кафедрі
функціонує тренінговий клас для відпрацювання мовленнєвих навичок з мовлення, аудіювання, письма, читання та використання сучасної комунікативної іноземної мови.

Водночас, кафедра іноземних мов НФаУ є опорною з підготовки фахівців за спеціальностями «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Технологія фармацевтичних препаратів».

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є: лінгвістичні, методичні та педагогічні засади взаємопов’язаного навчання різних видів мовленнєвої діяльності, шляхи поповнення словникового запасу мови, психолінгвістичні аспекти підвищення ефективності викладання іноземних мов, удосконалення професійно-орієнтованої іншомовної підготовки як фактор підвищення ефективності діяльності працівників фармацевтичної галузі. За цими темами викладачами кафедри опублікували більше 200 статей
та тез доповідей на різноманітних конференціях та семінарах.

Значна увага на кафедрі приділяється підвищенню кваліфікації викладачів та їх професійному самовдосконаленню. Про це свідчать вже традиційні науково-методичні семінари з актуальних питань наукової та методичної роботи, проведення мовних секцій, стажування на профільних кафедрах країни та за кордоном. Викладачі кафедри постійно відслідковують та впроваджують нові методики навчання, співпрацюють з іншими вузами щодо нагальних проблем мовної підготовки.

Кафедра бере активну участь у профорієнтаційній роботі. Викладачі готують студентів до участі в олімпіадах та конкурсах. Організовано курси англійської мови для науково-педагогічних працівників та студентів НФаУ із залученням носіїв англійської мови.

Кафедра ІМ приділяє велику увагу позааудиторній роботі зі здобувачами вищої освіти: працюють куратори, проводяться країнознавчі вікторини, конкурси на кращого знавця мови, заходи з популяризації іноземних мов, працює Speaking Club, Movie Club.

З 2020 року на кафедрі викладаються дисципліни “Латинська мова”, “Латинська мова у фармації” та “Латинська мова та медична термінологія”. До колективу кафедри приєдналися доцент, кандидат філологічних наук Євгенія Світлична та викладачі Вікторія Савіна, Наталія Томарєва та Наталія Харитонова. У 2020-2021 навчальному році підготовано три навчально-метоичні видання з латинської мови для вітчизняних та іноземних студентів. У березні 2021 року Дистанційний курс “Латинська мова” (автори – Є.І. Світлична та Н.О. Томарєва) посів ІІ місце на відкритому міському конкурсі навчальних курсів.

TEACHING WITH PLEASURE! LEARNING WITH SUCCESS!

Print Friendly, PDF & Email